Regulamin

REGULAMIN

ŻŁOBKA ZOSIA SAMOSIA

 1. Żłobek jest placówką opiekuńczo-wychowawczą i edukacyjną, realizuje zadania zawarte w Statucie żłobka.

 2. Do żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od 1 roku życia do 3 lat.

 3. Podstawą przyjęcia dziecka do żłobka jest wypełnienie Karty zgłoszenia dziecka, Karty Informacyjnej oraz podpisanie umowy cywilno-prawnej.

 4. Dziecko przyjęte do żłobka podlega okresowi adaptacji od 1 do 2 tygodni. Zaleca się wówczas wcześniejsze odbieranie dziecka ze żłobka i wydłużanie czasu pobytu w zależności od przebiegu adaptacji.

 5. Żłobek funkcjonuje od poniedziałku do piątku, przez 12 miesięcy w roku z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy oraz 1 dnia przerwy organizacyjnej w ostatnim roboczym dniu sierpnia.

 6. Żłobek jest czynny od godziny 6.45 do godziny 16. 45.

 7. Należy przyprowadzić dziecko do godziny 9.00. Po tej godzinie dziecko nie będzie przyjęte do żłobka.

 8. Należy zgłosić nieobecność dziecka do godziny 8.00.

 9. Odbierać dziecko ze żłobka można od godziny 14.20,  w wyjątkowych sytuacjach wcześniejsze odebranie dziecka należy uzgodnić z opiekunką.

 10. Dziecko mogą przyprowadzać i odbierać rodzice lub prawni opiekunowie, lub upoważniona przez nich osoba pełnoletnia.

 11. Odpowiedzialność opiekunki żłobka za dziecko rozpoczyna się z chwilą wprowadzenia go do sali, kończy z chwilą wyjścia z sali.

 12. Dziecko nie może wnosić na teren żłobka własnych zabawek.

 13. Dziecko nie może przynosić do żłobka jedzenia, słodyczy, napojów.

 14. Rodzic jest zobowiązany do zgłoszenia opiekunce siniaków, zadrapań nabytych przez dziecko poza żłobkiem.

 15. Ze względu na ochronę zdrowia, bezpieczeństwo i higienę dzieci oraz opiekunek do żłobka mogą uczęszczać jedynie dzieci zdrowe (bez kataru, gorączki, biegunki, wymiotów, wysypki, zapalenia spojówek, opryszczki, w trakcie leczenia antybiotykiem).

 16. W przypadku, gdy dziecko zachoruje podczas pobytu w żłobku, opiekunka natychmiast powiadomi o tym rodzica, a rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka.

 17. Opiekunka nie może podawać dziecku leków.

 18. W przypadku stwierdzenia u dziecka choroby zakaźnej, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym dyrektorkę żłobka.

 19. Jeżeli dziecko ma zalecaną dietę eliminacyjną, może być ona realizowana na podstawie zaświadczenia lekarskiego.

 20. W żłobku funkcjonują dwie grupy dziecięce: 1-2 lata, 2-3 lata.

 21. Jedna opiekunka opiekuje się nie więcej niż 8 dzieci.

 22. Przy zmniejszonej liczbie dzieci w grupach dopuszcza się łączenie grup, dotyczy to także okresu schodzenia i rozchodzenia się dzieci.

 23. Każde dziecko ma przypisane mu w szatni miejsce, osobny leżak z pościelą i przytulanką do spania, a w toalecie nakładkę na ubikację lub nocnik.

 24. Dziecko powinno mieć obuwie zmienne (kapcie), najlepiej zapinane na rzepy, bieliznę i odzież na zmianę oraz kubeczek do picia(niekapek lub ze słomką).

 25. Rodzic jest zobowiązany dostarczyć raz w miesiącu pudełko chusteczek suchych, paczkę chusteczek mokrych, a dla dzieci używających pieluchy dbać o stałe zaopatrzenie w pampersy.

 26. W razie potrzeby, sprawach związanych z pobytem dziecka w żłobku należy kontaktować  się pod numerem telefonu: 538 287 922.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01. 09. 2018 r.