Statut

STATUT:

ŻŁOBKA „ZOSIA SAMOSIA”

W SZCZECINKU

§1

FORMA PRAWNA

1. Żłobek o nazwie „Zosia Samosia” jest placówką niepubliczną sprawującą  opiekę nad dziećmi w wieku od 1 roku życia do lat 3, wpisaną do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Szczecinek pod numerem  5

2. Żłobek „Zosia Samosia” zwany dalej Żłobkiem znajduje się w Szczecinku przy                    ul. Józefa Piłsudskiego 14a/4.

3. Żłobek działa na podstawie: ustawy z dnia 4 lutego 2011r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235); Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. 2011 nr 69, poz. 368);  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. 2014, poz. 925); oraz niniejszego statutu i regulaminu organizacyjnego.

4. Osobą prowadzącą Żłobek jest osoba fizyczna - mgr Martyna Gaca. Osoba prowadząca jest jednocześnie Dyrektorem Żłobka.

5. Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje między innymi: Urząd Miasta w Szczecinku, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Straż Pożarna.

§2

ORGANIZACJA ŻŁOBKA

1. Żłobek czynny jest w godzinach od 7.00 do 16.20.

2. Żłobek  funkcjonuje przez cały rok od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem ustalonych ustawowo dni wolnych oraz 24 grudnia (wigilia),tygodni przerwy wakacyjnej w ostatnim tygodniu lipca i pierwszym tygodniu sierpnia, 31 sierpnia.

3.  Zapisy do Żłobka prowadzone są w styczniu danego roku kalendarzowego.

4. Pierwszeństwo przy przyjęciu do Żłobka mają dzieci zamieszkujące na terenie miasta Szczecinek.

5.  Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka ”jest:

 -złożenie karty zgłoszenia i uiszczenie jednorazowej,bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 100 zł. na konto podane w §3 punkt 2 w terminie trzech dni

- złożenie karty informacyjnej o dziecku.

- podpisanie umowy cywilnoprawnej

 6. Organizację pracy Żłobka określa ramowy rozkład dnia ustalony przez osobę kierującą Żłobkiem z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny pracy, bezpieczeństwa oraz oczekiwań rodziców, a także z uwzględnieniem potrzeb dzieci.

 •  

  §3

  OPŁATY

  1. Opłaty stała i za wyżywienie dziecka w Żłobku są wnoszone do10 dnia każdego  miesiąca.

   2. Wpłaty dokonuje się przelewem na konto: Bank Pocztowy nr  67 1320 1537 3206 3981 2000 0001.

  3. W przypadku zalegania z opłatą dłużej niż miesiąc Żłobek zastrzega sobie możliwość jednostronnego rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

  4. O zmianie wysokości opłat rodzice będą powiadomieni z przynajmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

  5.   Zmiana wysokości opłat  będzie wprowadzona pisemnym aneksem do umowy i w przypadku nie wyrażenia zgody na proponowaną zmianę, umowa może ulec rozwiązaniu z zachowaniem miesięcznego wypowiedzenia, w którym to okresie obowiązywać będzie dotychczasowa stawka.

  6.   Opłata w Żłobku dzieli się na:

 • Opłatę stałą - za pobyt dziecka

 • Opłatę za wyżywienie – wyżywienie w formie cateringu

   

  7.  W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku rodzicom lub opiekunom przysługuje zwrot kosztów za wyżywienie. Opłata stała nie podlega zwrotowi.

  §4

  ODBIÓR DZIECKA ZE ŻŁOBKA

  1. Do odebrania dziecka ze Żłobka rodzice/opiekunowie mogą upoważnić pisemnie osobę pełnoletnią.

  2. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na opóźnienie w odbiorze dziecka, Żłobek powinien zostać o tym fakcie poinformowany.

  3.  Żłobek może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa, np. stan wskazujący na spożycie alkoholu.

  4.  W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu  pracy Żłobka, opiekun zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców/opiekunów o zaistniałym fakcie.

   

  §5

  CELE I ZADANIA ŻŁOBKA

  1.   Żłobek realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 4 lutego 2011r.

        o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

  2. W ramach opieki realizowane są funkcje: opiekuńcze, wychowawcze oraz edukacyjne.

  3.  W Żłobku opieka dostosowana jest do indywidualnych potrzeb i rozwoju dziecka.

  4. Żłobek wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowuje do kolejnych etapów  życia dziecka.

  5.  Żłobek zapewnia dziecku wykwalifikowanych opiekunów i opiekę w  warunkach zbliżonych do domowych.

  6. Żłobek kształtuje i rozwija aktywność dziecka zapewniając bezpieczeństwo oraz warunki do prawidłowego rozwoju.

  7. W Żłobku zajęcia prowadzone są w formie zabawowej tak, aby wspierać rozwój psychomotoryczny dziecka.

  8. Do realizacji celów i zadań Żłobek dysponuje:

  - 3 salami do edukacji, zabaw i odpoczynku

  - toaletami odrębnymi dla każdej grupy

  - szatniami odrębnymi dla każdej grupy

  - ogrodzonym placem zabaw wyposażonym w przyrządy do zabawy

  - kuchnią

  §6

  PRAWA I OBOWIĄZKI

  1.   Rodzice, opiekunowie mają w szczególności prawo do:

 • Rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie, uzgodnienia z opiekunem Żłobka kierunku i zakresu zadań indywidualnych.

 • Pomocy ze strony opiekuna Żłobka w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

 • Pomocy w kontaktach ze specjalistami: psychologiem, logopedą, fizjoterapeutą i innych w zależności od potrzeb.

 • Konsultacji indywidualnych prowadzonych z inicjatywy nauczycieli

   i rodziców.

 • Zgłoszenia uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy Żłobka.

  2.   Rodzice mają obowiązek:

 • Udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka mającej wpływ na jego  bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w Żłobku.

 • Przyprowadzić dziecko zdrowe; dziecko chore nie będzie przyjmowane do Żłobka. Opiekun Żłobka nie podaje dzieciom lekarstw.

 • Punktualnie odbierać dziecko.

 • Terminowo uiszczać opłaty.

 • Współpracować z opiekunem Żłobka.                                                                                                                                    

 •  

 1. Opiekun w Żłobku ma prawo do :

   

 • Uzyskania informacji o dziecku dotyczącej jego zdrowia i rozwoju

 • Zgłoszenia uwag rodzicom dotyczących zachowania dziecka.

   

   

   4.   Opiekun Żłobka ma obowiązek:

 • Posiadania odpowiednich kwalifikacji do pracy z dziećmi w wieku do lat 3.

 • Planowania i prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej, zgodnie z zasadą podmiotowego traktowania dziecka, poszanowanie jego godności i respektowania jego praw.

 • Troszczenia się o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w Żłobku.

 • Zachęcania dzieci do: aktywności, twórczości, samodzielności, działania zespołowego, poznania swoich możliwości, akceptacji siebie i innych, tolerancji, otwartości wobec innych, przestrzegania zasad bezpieczeństwa swojego i innych dzieci.

 • Pomagania i uczenia dziecka czynności samoobsługowych.

 • Dbania o higienę osobistą.

 • Dbania o higienę dzieci.

 • Współdziałania z rodzicami w sprawach wychowania i opieki.

  §7

  ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  1. Żłobek zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy po zaistnieniu następujących   okoliczności:

 • Brak opłaty w wyznaczonym terminie za świadczone usługi.

 • Gdy nastąpi brak współpracy pomiędzy żłobkiem, a rodzicami dziecka .

 • Gdy zachowanie dziecka uniemożliwia pracę opiekunkom, zagraża bezpieczeństwu innych dzieci.

 • Gdy rodzic nie stosuje się do zapisów zawartych w Statucie Żłobka

  i Regulaminie

  2. Rodzice mają prawo do rozwiązania umowy wyłącznie w formie pisemnej na koniec miesiąca kalendarzowego z zachowaniem miesięcznego wypowiedzenia.

  §8

  UWAGI KOŃCOWE

  1.   Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich opiekunów Żłobka i rodziców.

  2.  Żłobek może korzystać z pomocy wolontariuszy.

  3.   Właściciel Żłobka zapoznaje rodzica z treścią statutu.

  4. Statut wchodzi w życie z pierwszym dniem podjęcia działalności Żłobka  „Zosia Samosia”

  5.  Prawo nadania Statutu, wprowadzenie do niego zmian lub uzupełnień, należy do prowadzącego Żłobek „Zosia Samosia”.

   

  Wejście w życie Statutu 15.06.2012

  Zmiany 01.09.2018 r., 01. 09. 2019, 01.09.2020