Statut

STATUT:

ŻŁOBKA „ZOSIA SAMOSIA”

W SZCZECINKU

§1

FORMA PRAWNA

1. Żłobek o nazwie „Zosia Samosia” jest placówką niepubliczną sprawującą  opiekę nad dziećmi w wieku od 1 roku życia do lat 3, wpisaną do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Szczecinek pod numerem  5

2. Żłobek „Zosia Samosia” zwany dalej Żłobkiem znajduje się w Szczecinku przy                    ul. Józefa Piłsudskiego 14a/4.

3. Żłobek działa na podstawie: ustawy z dnia 4 lutego 2011r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235); Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. 2011 nr 69, poz. 368);  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. 2011 nr 69, poz. 367); oraz niniejszego statutu i regulaminu organizacyjnego.

4. Osobą prowadzącą Żłobek jest osoba fizyczna - mgr Martyna Gaca. Osoba prowadząca jest jednocześnie Dyrektorem Żłobka.

5. Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje między innymi: Urząd Miasta w Szczecinku, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Straż Pożarna.

§2

ORGANIZACJA ŻŁOBKA

1. Żłobek czynny jest w godzinach od 6.45 do 16.45.

2. Żłobek  funkcjonuje przez cały rok od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem ustalonych ustawowo dni wolnych oraz 1 dnia przerwy organizacyjnej w ostatnim roboczym dniu sierpnia.

3.  Zapisy do Żłobka prowadzone są przez cały rok.

4. Pierwszeństwo przy przyjęciu do Żłobka mają dzieci zamieszkujące na terenie miasta Szczecinek.

5.  Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka ”Zosia Samosia” jest:

 • Podpisanie umowy cywilno – prawnej.

 • Złożenie karty zgłoszenia i karty informacyjnej o dziecku.

   

  6. Organizację pracy Żłobka określa ramowy rozkład dnia ustalony przez osobę kierującą Żłobkiem z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny pracy, bezpieczeństwa oraz oczekiwań rodziców, a także z uwzględnieniem potrzeb dzieci.

   

  §3

  OPŁATY

  1. Opłaty stała i za wyżywienie dziecka w Żłobku są wnoszone do10 dnia każdego  miesiąca.

   2. Wpłaty dokonuje się przelewem na konto: Bank Pocztowy nr  67 1320 1537 3206 3981 2000 0001.

  3. W przypadku zalegania z opłatą dłużej niż miesiąc Żłobek zastrzega sobie możliwość jednostronnego rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

  4. O zmianie wysokości opłat rodzice będą powiadomieni z przynajmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

  5.   Zmiana wysokości opłat  będzie wprowadzona pisemnym aneksem do umowy i w przypadku nie wyrażenia zgody na proponowaną zmianę, umowa może ulec rozwiązaniu z zachowaniem miesięcznego wypowiedzenia, w którym to okresie obowiązywać będzie dotychczasowa stawka.

  6.   Opłata w Żłobku dzieli się na:

 • Opłatę stałą - za pobyt dziecka

 • Opłatę za wyżywienie – wyżywienie w formie cateringu

   

  7.  W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku rodzicom lub opiekunom przysługuje zwrot kosztów za wyżywienie. Opłata stała nie podlega zwrotowi.

  §4

  ODBIÓR DZIECKA ZE ŻŁOBKA

  1. Do odebrania dziecka ze Żłobka rodzice/opiekunowie mogą upoważnić pisemnie osobę pełnoletnią.

  2. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na opóźnienie w odbiorze dziecka, Żłobek powinien zostać o tym fakcie poinformowany.

  3.  Żłobek może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa, np. stan wskazujący na spożycie alkoholu.

  4.  W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu  pracy Żłobka, opiekun zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców/opiekunów o zaistniałym fakcie.

   

  §5

  CELE I ZADANIA ŻŁOBKA

  1.   Żłobek realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 4 lutego 2011r.

        o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

  2. W ramach opieki realizowane są funkcje: opiekuńcze, wychowawcze oraz edukacyjne.

  3.  W Żłobku opieka dostosowana jest do indywidualnych potrzeb i rozwoju dziecka.

  4. Żłobek wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowuje do kolejnych etapów  życia dziecka.

  5.  Żłobek zapewnia dziecku wykwalifikowanych opiekunów i opiekę w  warunkach zbliżonych do domowych.

  6. Żłobek kształtuje i rozwija aktywność dziecka zapewniając bezpieczeństwo oraz warunki do prawidłowego rozwoju.

  7. W Żłobku zajęcia prowadzone są w formie zabawowej tak, aby wspierać rozwój psychomotoryczny dziecka.

  8. Do realizacji celów i zadań Żłobek dysponuje:

  - 3 salami do edukacji, zabaw i odpoczynku

  - toaletami odrębnymi dla każdej grupy

  - szatniami odrębnymi dla każdej grupy

  - ogrodzonym placem zabaw wyposażonym w przyrządy do zabawy

  - kuchnią

  §6

  PRAWA I OBOWIĄZKI

  1.   Rodzice, opiekunowie mają w szczególności prawo do:

 • Rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie, uzgodnienia z opiekunem Żłobka kierunku i zakresu zadań indywidualnych.

 • Pomocy ze strony opiekuna Żłobka w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

 • Pomocy w kontaktach ze specjalistami: psychologiem, logopedą, fizjoterapeutą i innych w zależności od potrzeb.

 • Konsultacji indywidualnych prowadzonych z inicjatywy nauczycieli

   i rodziców.

 • Zgłoszenia uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy Żłobka.

  2.   Rodzice mają obowiązek:

 • Udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka mającej wpływ na jego  bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w Żłobku.

 • Przyprowadzić dziecko zdrowe; dziecko chore nie będzie przyjmowane do Żłobka. Opiekun Żłobka nie podaje dzieciom lekarstw.

 • Punktualnie odbierać dziecko.

 • Terminowo uiszczać opłaty.

 • Współpracować z opiekunem Żłobka.                                                                                                                                    

 •  

 1. Opiekun w Żłobku ma prawo do :

   

 • Uzyskania informacji o dziecku dotyczącej jego zdrowia i rozwoju

 • Zgłoszenia uwag rodzicom dotyczących zachowania dziecka.

   

   

   4.   Opiekun Żłobka ma obowiązek:

 • Posiadania odpowiednich kwalifikacji do pracy z dziećmi w wieku do lat 3.

 • Planowania i prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej, zgodnie z zasadą podmiotowego traktowania dziecka, poszanowanie jego godności i respektowania jego praw.

 • Troszczenia się o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w Żłobku.

 • Zachęcania dzieci do: aktywności, twórczości, samodzielności, działania zespołowego, poznania swoich możliwości, akceptacji siebie i innych, tolerancji, otwartości wobec innych, przestrzegania zasad bezpieczeństwa swojego i innych dzieci.

 • Pomagania i uczenia dziecka czynności samoobsługowych.

 • Dbania o higienę osobistą.

 • Dbania o higienę dzieci.

 • Współdziałania z rodzicami w sprawach wychowania i opieki.

  §7

  ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  1. Żłobek zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy po zaistnieniu następujących   okoliczności:

 • Brak opłaty w wyznaczonym terminie za świadczone usługi.

 • Gdy nastąpi brak współpracy pomiędzy żłobkiem, a rodzicami dziecka .

 • Gdy zachowanie dziecka uniemożliwia pracę opiekunkom, zagraża bezpieczeństwu innych dzieci.

 • Gdy rodzic nie stosuje się do zapisów zawartych w Statucie Żłobka

  i Regulaminie

  2. Rodzice mają prawo do rozwiązania umowy wyłącznie w formie pisemnej na koniec miesiąca kalendarzowego z zachowaniem miesięcznego wypowiedzenia.

  §8

  UWAGI KOŃCOWE

  1.   Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich opiekunów Żłobka i rodziców.

  2.  Żłobek może korzystać z pomocy wolontariuszy.

  3.   Właściciel Żłobka zapoznaje rodzica z treścią statutu.

  4. Statut wchodzi w życie z pierwszym dniem podjęcia działalności Żłobka                                           „Zosia Samosia”

  5.  Prawo nadania Statutu, wprowadzenie do niego zmian lub uzupełnień, należy do prowadzącego Żłobek „Zosia Samosia”.

   

  Wejście w życie Statutu 15.06.2012

  Poprawki 01.09.2018 r.